Nga Sơn, Thanh Hoá: Nỗ lực cán đích nông thôn mới

2019-11-07 22:28:16 admin

Trong 9 tháng đầu năm dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, công tác điều hành của UBND huyện, sự phối hợp của Mặt trận tổ quốc và các Đoàn thể, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các xã, đặc biệt là đóng góp tham gia tích cực của người dân. Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn huyện Nga Sơn tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền trong toàn tỉnh Thanh Hoá nói chung và huyện Nga Sơn nói riêng luôn xác định xây dựng NTM là chủ trương đúng đắn, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và thực tiễn cấp bách đặt ra trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt mang tính tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng cùng quyết tâm cải biến sâu sắc khu vực nông thôn có một kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân được cải thiện, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và đô thị; các cấp ban ngành và nhân dân trong huyện Nga Sơn đã bắt tay vào cuộc với một quyết tâm lớn, nhằm đạt và vượt mục tiêu chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Nga Sơn tiếp tục được đẩy mạnh một cách toàn diện, rộng khắp từ huyện đến các xã bằng nhiều hình thức;  tuyên truyền các văn bản pháp luật mới có hiệu lực, các quy định của Trung ương, của tỉnh; tuyên truyền những thành quả đạt được trong xây dựng NTM,… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng NTM. Do đó, Chương trình xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa, thu hút được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân toàn huyện.

Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân, UBND cùng các cấp ban ngành liên quan cũng thường xuyên đốc thúc, kiểm tra công tác thực hiện tại các xã, các thôn và có biện pháp khen thưởng kịp thời để động viên tinh thần cũng như khuyến khích chính quyền cùng người dân tại các xã trên địa bàn phấn đấu thức hiện tốt công tác xây dựng NTM, góp phần hoàn thành mục tiêu mà huyện đã đề ra.

Đặc biệt, Ban chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch và tổ chức cho Văn phòng điều phối, Chủ tịch các xã, Hội làm vườn và trang trại huyện, cán bộ hội làm vườn tiêu biểu ở các xã đi học tập kinh nghiệm tại 2 huyện Thạch Hà và Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh về xây dựng vườn hộ, vườn mẫu, thôn xóm kiểu mẫu cũng như nắm bắt các kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh bạn.

Ngoài việc tuyên truyền, đôn đốc, động viên thì huyện Nga Sơn cũng chú trọng công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư để phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; phát động các phong trào thi đua, nhằm phát huy vai trò chủ thể và sự chủ động vào cuộc tích cực của người dân trong xây dựng NTM.

Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2019 là 525,85 tỷ đồng. Trong đó ngân sách trung ương, tỉnh là 47,16 tỷ đồng, ngân sách huyện 64,5 tỷ đồng; ngân sách xã 76,15 tỷ đồng, vốn tín dụng là 48,5 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp đầu tư 15,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp 274,04 tỷ đồng (trong đó đóng góp xây dựng công trình phúc lợi là 7,72 tỷ đồng); nhân dân Nga An tự nguyện hiến 4.150 m2 đất để mở rộng đường giao thông. Cùng với các nguồn trên thì huyện cũng tận dụng, phát huy, nguồn huy động từ nội lực ngân sách xã và đặc biệt là nguồn đóng góp từ nhân dân và con em xa quê ủng hộ, toàn huyện đã triển khai xây dựng mới 2 trạm y tế; 1 khu thể thao, 1 chợ, hoàn thiện đưa vào sử dụng 1 nhà văn hóa xã; nâng cấp 15,68 km đường trục xã; 31,5 km đường liên thôn, đường ngõ xóm; 32,5 km đường giao thông nội đồng; kiên cố hóa, sửa chữa 28,6 km kênh mương nội đồng; xây mới, sửa chữa 02 trường THCS, 01 trường tiểu học, 02 trường mầm non, với tổng số 40 phòng học; 32 nhà văn hóa và khu thể thao thôn; xây mới và nâng cấp 765 nhà ở dân cư, 790 công trình nhà vệ sinh, 586 công trình nước sinh hoạt, 1985 hộ chỉnh trang cổng, tường rào.

Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2019 huyện Nga Sơn đã đạt được nhiều thành tích, thành tựu đáng khen ngợi về nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp cho tới các hoạt động giáo dục, y tế.

Và trong 3 tháng cuối năm 2019, huyện Nga Sơn tiếp tục đề ra kế hoạch, phương hướng nhằm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả, đi vào chiều sâu và đảm bảo tính bền vững, trong đó: làm tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và các văn bản mới có hiệu lực của Chương trình; Tập trung cao độ cho công tác hoàn thành các nội dung để 6 xã: Nga Vịnh, Nga Thanh, Nga Bạch, Nga Tân, Nga Tiến, Nga Thủy được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019 và hoàn thành hồ sơ huyện NTM trình tỉnh thẩm tra, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ công tác thẩm tra huyện NTM; Tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng cao thu nhập cho người dân,…

Tin rằng với sự đoàn kết,  đồng lòng hợp sức, phối hợp nhuần nhuyễn của các cấp chính quyền và  nhân dân sẽ góp phần đưa huyện Nga Sơn tiếp tục sớm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, giúp người dân địa phương có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

 

Theo Quy Nguyễn/VNHN