• Di dân lên đất Hải Lưu, xã Quảng Tiến (Quảng Trạch - Quảng Bình) khai hoang, lập nghiệp năm 1990, do cần cù, chịu khó, ông Phan Xuân Chiệu đã biến 21,5 ha diện tích đất khô cằn, thành trang trại tổng hợp, thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.
    Nông Nghiệp Nông Thôn