Tam Đảo băng băng về đích nông thôn mới

2019-11-01 08:15:09 admin

Trong 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Tam Đảo đã có 8/8 xã hoàn thành chương trình xây dựng NTM theo đúng quy định của Bộ tiêu chí Quốc gia, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.


14-44-42_img_0011

Mặt hàng rau su su ở Tam Đảo thu hút người mua.

Cụ thể năm 2013 có 2 xã về đích là xã Bồ Lý và Hồ Sơn. Năm 2014 xã Hợp Châu. Năm 2015 xã Minh Quang. Năm 2016 xã Yên Dương. Năm 2017 xã Tam Quang và Đại Đình. Năm 2018 xã Đạo Trù về đích NTM.

Như vậy, đến hết năm 2018, huyện Tam Đảo đã đạt 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt 100% tiêu chí.

T.H